Một số hình khen thưởng con cháu Nguyễn Mậu tại TP.HCM năm 2014

Một số hình khen thưởng con cháu Nguyễn Mậu tại TP.HCM năm 2014
Một số hình ảnh khen thưởng con cháu Nguyễn Mậu tại thành phố Hồ Chí Minh
Hình ảnh hoạt động khen thưởng thường niên con cháu Nguyễn Mậu tại TP.HCM

Tác giả bài viết: Mậu Tuấn