Menu

Đăng nhập

Nguyễn Mậu – Tú Sơn

Nguyễn Mậu – Tú Sơn

Trải qua nhiều biến thiên của lịch sử, đến đầu thế kỉ XX, con cháu Nguyễn Mậu và dân làng Tú Sơn dựa vào các sắc phong trình bày việc ông Nguyễn Mậu Phó đã xây dựng làng Tú Sơn lên triều Nguyễn

Chi Nguyễn Lỗi

Chi Nguyễn Lỗi

Đời vua Thiệu Bình phong: Suy trung tán trị kiêm cung tuyên lực công thần đặc tiến kim tử, vinh lộc đại phu, bình chương quân quốc trọng sự nhập nội từ đồ, phò mã đô uý, Thái phó thanh quận công, Nguyễn Tướng công, tứ thuỵ giản tịnh, năm Canh Thìn (1460) đời Quang Thuận thứ nhất phong Hứa đô đốc chưởng binh bộ (Đại Việt Sử kí toàn thư tập 3 trang 177). Mất ngày 25 tháng 2. Sinh được 2 trai:

Gia phả Nguyễn Mậu

Gia phả Nguyễn Mậu

Người xưa nói: “Nhân chi các hữu tổ như mộc chi hữu bản, thuỷ chi hữu nguyên” tức là: “Con người có tổ tiên như cây có gốc, nước có nguồn”. Gia phả là cuốn sổ ghi lại sự phát sinh của dòng họ từ đời tiên tổ cho đến hậu duệ các đời tiếp theo. Nhờ các bậc tiền bối ghi lại, nếu không con cháu đời nay làm sao biết được tổ tiên mình.

  Trang trước  1 2
 
Copyright © 2012 www.nguyenmauquangngai.com. All Rights Reserved.Design by PDG