Menu

Hình ảnh

Chi Nguyễn Lỗi

Thứ bảy - 24/11/2012 08:55
Chi Nguyễn Lỗi
Đời vua Thiệu Bình phong: Suy trung tán trị kiêm cung tuyên lực công thần đặc tiến kim tử, vinh lộc đại phu, bình chương quân quốc trọng sự nhập nội từ đồ, phò mã đô uý, Thái phó thanh quận công, Nguyễn Tướng công, tứ thuỵ giản tịnh, năm Canh Thìn (1460) đời Quang Thuận thứ nhất phong Hứa đô đốc chưởng binh bộ (Đại Việt Sử kí toàn thư tập 3 trang 177). Mất ngày 25 tháng 2. Sinh được 2 trai:
  1. Mục Khuê.
  2. Khang Tá, vợ là Tú Lương công chúa, không có con.
 
Copyright © 2012 www.nguyenmauquangngai.com. All Rights Reserved.Design by PDG