Menu

Hình ảnh

Dựng bia cho liệt sĩ

Thứ năm - 08/11/2012 04:45
Dựng bia cho liệt sĩ
DANH SÁCH LIỆT SĨ CỦA HỌ NGUYỄN MẬU GIAI ĐOẠN CHỐNG PHÁP, CHỐNG MỸ VÀ TIẾP THEO
Qua nhiều ý kiến đề xuất và các cuộc họp của họ tại nhà thờ ngày 15 tháng 01 năm Kỉ Sửu và ngày 25 tháng 1 năm Canh Dần về việc làm tấm bia tưởng nhớ liệt sĩ của con cháu Nguyễn Mậu qua các thời kì. Đối tượng: trai, gái con Nguyễn Mậu.
 
DANH SÁCH LIỆT SĨ XÃ ĐỨC LÂN
TT Họ và tên Địa chỉ Quan hệ
1 Nguyễn Mậu Ngọc Bắc Mỹ Nguyễn Thị Nguyên (vợ)
2 Nguyễn Mậu Ánh Bắc Mỹ Ngô Thị Nguyên (mẹ)
3 Nguyễn Mậu Kiều Bắc Mỹ Nguyễn Mậu Hoa
4 Nguyễn Mậu Nam Xóm Mít Nguyễn Mậu Pha
5 Nguyễn Mậu Công Xóm Mít Nguyễn Mậu Họp (Cha)
6 Nguyễn Mậu Chữ Tú Sơn 1 Lê Thị Anh (mẹ)
  Nguyễn Mậu Chiên Tú Sơn 1 Nguyễn Mậu Đoàn (cha)
8 Nguyễn Mậu Chia Tú Sơn 1 Nguyễn Thanh Bình (con)
9 Nguyễn Mậu Liểu Tú Sơn 1 Nguyễn Mậu Thanh (con)
10 Nguyễn Mậu Tòa Tú Sơn 1 Nguyễn Mậu Thành (con)
11 Nguyễn Mậu Chí Thạch Trụ Nguyễn Hơn (cha)
12 Nguyễn Mậu Sương Xóm Mít Lữ Thị Cấu (mẹ)
13 Nguyễn Mậu Hai Xóm 6 Nguyễn Thị Năm (mẹ)
14 Nguyễn Mậu Cầm Tú Sơn Phạm Thị Nghệ (mẹ)
15 Nguyễn Mậu Hậu Bắc Mỹ Trần Thị Thời (vợ)
16 Nguyễn Mậu Lộ Bắc Mỹ Nguyễn Thị Phát (cháu)
17 Nguyễn Mậu Sữa Bắc Mỹ Nguyễn Mậu Xe(em)
18 Nguyễn Mậu Cảnh Tú Sơn Nguyễn Thị Cảnh (em)
19 Nguyễn Mậu Huỳnh Bắc Mỹ Nguyễn Thị Thuẩn (mẹ)
20 Nguyễn Mậu Cu Tú Sơn Nguyễn Mậu Thừa (cha)
21 Nguyễn Mậu Ba Tú Sơn Nguyễn Mậu Thừa (cha)
22 Nguyễn Mậu Bảy Tú Sơn Nguyễn Thị Huy (mẹ)
23 Nguyễn Mậu Chu Tú Sơn Nguyễn Mậu Lựu (cha)
24 Nguyễn Mậu Lân (Bạn) Tú Sơn Nguyễn Mậu Huấn (cháu)

Bà con ta góp ý về quan điểm của họ về dựng bia, bổ sung danh sách liệt sĩ, những thông tin cần thiết.
 
Copyright © 2012 www.nguyenmauquangngai.com. All Rights Reserved.Design by PDG